ΕΛΗΞΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018/2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ