ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
(ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)


Παρακαλούμε να συμπληρώνετε με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
(εκτός των συγκεκριμένων πεδίων που υποδηλώνεται κάτι διαφορετικό)


Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ


 

Επώνυμο:
Σε περίπτωση διπλών επωνύμων αυτά θα αναγράφονται χωρίς κενό και με μία παύλα μεταξύ τους.
Όνομα:
Σε περίπτωση διπλών ονομάτων αυτά θα αναγράφονται χωρίς κενό και με μία παύλα μεταξύ τους.
Τόπος Γέννησης:
Ημερομηνία Γέννησης:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Ηλικία:               

Ιθαγένεια:
Εθνικότητα:

Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Ταυτότητας Ομογενούς:   Συμπληρώστε το πεδίο αυτό χωρίς ενδιάμεσα κενά. Σημειώστε τον αριθμό που θα αναγράψετε για να ανακτήσετε με αυτόν τα αποτελέσματα.

Φύλο:

Στρατολογική κατάσταση:

Επώνυμο πατέρα:
Όνομα πατέρα:
Επάγγελμα πατέρα:
Επώνυμο μητέρας:
Όνομα μητέρας:
Επάγγελμα μητέρας:

Εάν ο υποψήφιος είναι έγγαμος

Επώνυμο συζύγου:
Όνομα συζύγου:
Επάγγελμα συζύγου:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ α) των γονέων, εάν ο υποψήφιος είναι άγαμος β) του υποψήφιου εάν είναι έγγαμος

Οδός & αριθμός:
T.K.: Πόλη:

Τηλέφωνα επικοινωνίας υποψήφιου:
(Εάν πρόκειται για αριθμό τηλεφώνου εκτός Ελλάδας, παρακαλείσθε να αναγράψετε τον κωδικό της χώρας).

Σταθερό:Κινητό:

E-mail υποψήφιου:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σας έχει εγκριθεί κατά το παρελθόν υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση;
Εάν ναι, Κωδικός Υποτροφίας:

Έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε φέτος αίτηση για υποτροφία σε άλλο Ίδρυμα ή Οργανισμό, παράλληλα με την παρούσα αίτησή σας;

Εάν ναι, σε ποιο και πότε θα σας γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα;


B. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιδιωκόμενος τίτλος σπουδών:

Γνωστικό πεδίο σπουδών:
(Συμπληρώστε οπωσδήποτε το γνωστικό πεδίο στο οποίο υπάγεται το διδακτορικό πρόγραμμα)

(Μόνο σε περίπτωση διεπιστημονικών προγραμμάτων συμπληρώνετε και το δεύτερο πεδίο)

Ειδίκευση:
(Συμπληρώστε οπωσδήποτε μία μόνο ειδίκευση)

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

Επώνυμο Επιβλέποντα Καθηγητή:

Όνομα Επιβλέποντα Καθηγητή:

Αναφέρατε έως 5 Πανεπιστήμια, καθώς επίσης τα αντίστοιχα Τμήματα και τις Πόλεις σπουδών που έχετε κάνει ή θα κάνετε αίτηση με σειρά προτίμησης. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανήκουν στο ίδιο γνωστικό πεδίο και ειδίκευση:
(οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστική αποδοχή ή εγγραφή να αναφέρουν μόνο το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, Τμήμα και Πόλη)

1.
2.
3.
4.
5.

Χώρα:

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα είναι ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ, δηλώστε την επιπλέον χώρα:

Συνολική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου σπουδών: Μήνες:
Έναρξη:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
(η ελάχιστη προβλεπόμενη σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Πανεπιστημίου)Λήξη:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, αναφέρατε την ημερομηνία πρώτης εγγραφής:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Υπολειπόμενος χρόνος σπουδών από Οκτώβριο 2018:
Μήνες:

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Η συμπλήρωση των ακόλουθων πεδίων είναι υποχρεωτική για την αξιολόγηση της αίτησης)

α) Γιατί αποφασίσατε να ακολουθήσετε σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε αυτό το γνωστικό πεδίο; Αιτιολογήστε την αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας στη συγκεκριμένη ειδίκευση;
(Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες] και ελληνικούς χαρακτήρες)


χαρακτήρες που απομένουν

β) Εξηγήστε τους λόγους επιλογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών/ Πανεπιστημίων/ Εποπτών καθηγητών (σε περίπτωση διδακτορικών προγραμμάτων).
(Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες] και ελληνικούς χαρακτήρες)


χαρακτήρες που απομένουν

γ) Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας επιδιώξεις μετά τη λήξη των σπουδών σας;
(Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες] και ελληνικούς χαρακτήρες)


χαρακτήρες που απομένουν


3. ΚΟΣΤΟΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

α) Αναφέρατε το ετήσιο κόστος των επιδιωκόμενων σπουδών σας (κατ' εκτίμηση):
(Xρησιμοποιήστε ακέραιους αριθμούς, όχι δεκαδικούς και χωρίς διαχωριστικό για τις χιλιάδες)

1. Δίδακτρα (εάν υπάρχουν) σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών:
2. Έξοδα διαβίωσης (ενοίκιο, μετακινήσεις, αγορά συγγραμμάτων):

ΣΥΝΟΛΟ:

β) Σας έχει εγκριθεί οποιασδήποτε μορφής επιχορήγηση για τις ως άνω σπουδές;

Αν ναι, αναφέρατε:1. τον φορέα της επιχορήγησης:
2. το είδος της επιχορήγησης:Νόμισμα:

Ετήσιο ποσό:
Ετήσιο ποσό:
Ετήσιο ποσό:

3. τη διάρκεια της επιχορήγησης:Από:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
έως:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

4. εάν είναι ανανεώσιμη:Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΠΟΥΔΕΣ
(να μην αναγράφονται οι επιδιωκόμενες σπουδές για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος)

(Χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες για ξένα Πανεπιστήμια)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΑΕΙ/ΤΕΙ-ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ*ΒΑΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)**

(*Πτυχίο, Δίπλωμα, Bachelor’s, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Master’s κ.λπ.)

(** Ο Βαθμός να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

(Χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες για τα Διπλώματα)

ΓΛΩΣΣΑ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΧΟΡΗΓΟΣ

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οι γονείς σας ζουν;Πατέρας:

Μητέρα:

Είστε έγγαμος;

Εάν είστε:

α) άγαμος και έχετε αδέλφια που συντηρούνται από την οικογένειά σας
ή
β) έγγαμος και έχετε παιδιά
αναφέρατε στον παρακάτω πίνακα τα ονόματά τους (αδελφών ή παιδιών):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΜΑΘΗΤΗΣ/ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ακαθάριστο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα:
Σημειώσατε την αντίστοιχη κατηγορία
(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει και προσωπικό εισόδημα, να συνυπολογισθεί με το οικογενειακό.)


3. ΕΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ:

Εργοδότη:
Θέση Εργασίας:
Χρόνο υπηρεσίας:

Θα σας χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για τη διάρκεια των σπουδών σας;

Εάν ναι, η εκπαιδευτική άδεια θα είναι με αποδοχές;

4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:
(Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες] και ελληνικούς χαρακτήρες).

χαρακτήρες που απομένουν

Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο κάτωθι υπογράφων γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Έχω λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των όρων της Προκήρυξης Υποτροφιών Εσωτερικού (Διδακτορικά) για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019, καθώς και του Κανονισμού που διέπει τη χορήγηση από το Ίδρυμα Ωνάση των εν λόγω υποτροφιών. Ως εκ τούτου η υποβολή της παρούσας αίτησης, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου αυτών.

2. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη για την υποβολή της παρούσας αίτησης.

3. Την παρούσα αίτηση αποστέλλω μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Προκήρυξη με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, στη διεύθυνση ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα, και εντός της ορισθείσας από την Προκήρυξη καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι έως και τις 28/2/2018 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα Ταχυδρομείου).

4. α. Δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος μου.
    Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε αναφέρατε εδώ στοιχεία:

      β. Δεν έχω καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
    Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε αναφέρατε εδώ στοιχεία:
***

5. Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είναι αληθή και θα προσκομίσω κάθε στοιχείο ή δικαιολογητικό που θα μου ζητηθεί προς επιβεβαίωσή τους.

Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων, γνωρίζω και ρητά αποδέχομαι ότι η αίτηση αποσύρεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Αποδέχομαι και δίνω τη συγκατάθεσή μου στην ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. όπως, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα και τυχόν άλλα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλω από καιρό σε καιρό, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στα πλαίσια της χορήγησης της αιτηθείσας υποτροφίας, ενδεικτικά αναφερομένων της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, της πορείας σπουδών των υποτρόφων, της δημιουργίας στατιστικών πινάκων και κάθε άλλης συναφούς πράξης. Αναγνωρίζω ότι αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το Ίδρυμα Ωνάση (έδρα: Vaduz, Liechtenstein), η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., όπως και οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι αυτών, καθώς και ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση.

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα πλήρως αναφορικά με τα δικαιώματά μου πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης, καθώς επίσης και του δικαιώματός μου να αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν.2472/1997 απευθυνόμενος οποτεδήποτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου statsi.fph@onassis.org υπόψη κας Στέλλας Τάτση.

Τέλος, εφ’ όσον γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου για την υποτροφία, με την παρούσα συναινώ σε πιθανή μελλοντική συμμετοχή μου σε επικοινωνιακές ενέργειες του Ιδρύματος Ωνάση με στόχο την προβολή του Προγράμματος Υποτροφιών του και στη χρήση του παραχθέντος υλικού από το Ίδρυμα Ωνάση, χωρίς οιονδήποτε περιορισμό.


 

ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ CTRL+P

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
(ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ E-MAIL)
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕΙ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ.