ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017/2018
ΑΝΩΤΑΤΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
(εκτός των συγκεκριμένων πεδίων που υποδηλώνεται κάτι διαφορετικό)


Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Επώνυμο:
Σε περίπτωση διπλών επωνύμων αυτά θα αναγράφονται χωρίς κενό, με μία παύλα μεταξύ τους.
Όνομα:
Σε περίπτωση διπλών ονομάτων αυτά θα αναγράφονται χωρίς κενό, με μία παύλα μεταξύ τους.
Τόπος Γέννησης:
Ημερομηνία Γέννησης:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Ηλικία:               

Ιθαγένεια:
Εθνικότητα:

Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:  Συμπληρώστε το πεδίο αυτό χωρίς ενδιάμεσα κενά. Σημειώστε τον αριθμό που θα αναγράψετε για να ανακτήσετε με αυτόν τα αποτελέσματα.

Φύλο:

Στρατολογική κατάσταση:

Επώνυμο πατέρα:
Όνομα πατέρα:
Επάγγελμα πατέρα:
Επώνυμο μητέρας:
Όνομα μητέρας:
Επάγγελμα μητέρας:

Γονέας που εργάζεται ή έχει εργασθεί στον Όμιλο Ωνάση:

Θέση / Ιδιότητα:
Έτη υπηρεσίας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
(Τα πεδία της διεύθυνσης να συμπληρωθούν με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες]).

Οδός & αριθμός:
T.K.: Πόλη:

Τηλέφωνα επικοινωνίας υποψήφιου:
(Εάν πρόκειται για αριθμό τηλεφώνου εκτός Ελλάδας, παρακαλείσθε να αναγράψετε τον κωδικό της χώρας.)

Σταθερό:Κινητό
Πατέρα:
Μητέρας:
Υποψήφιου:

E-mail υποψήφιου:


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σας έχει εγκριθεί κατά το παρελθόν υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση;
Εάν ναι, Κωδικός Υποτροφίας:


B. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιδιωκόμενη κατηγορία σπουδών:

Κλάδος Σπουδών:
(Συμπληρώστε οπωσδήποτε το γνωστικό πεδίο)

Χώρα:
(Συμπληρώστε οπωσδήποτε την χώρα. Επιλέξτε μία μόνο χώρα)

ΑΕΙ/ΤΕΙ (ή άλλος εκπαιδευτικός οργανισμός) και Τμήμα:
(οι υποψήφιοι, που δεν έχουν ξεκινήσει σπουδές, μπορούν να αναφέρουν μέχρι 3 με σειρά προτίμησης)

1.
2.
3.


Συνολική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου σπουδών: Μήνες:
Έναρξη:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
(η ελάχιστη προβλεπόμενη σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Πανεπιστημίου)Λήξη:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, αναφέρατε την ημερομηνία πρώτης εγγραφής:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Υπολειπόμενος χρόνος σπουδών από Οκτώβριο 2017:
Μήνες:


2. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Αναφέρατε το ετήσιο κόστος των επιδιωκόμενων σπουδών σας (κατ' εκτίμηση):

(Χρησιμοποιήστε ακέραιους αριθμούς, όχι δεκαδικούς και χωρίς διαχωριστικό για τις χιλιάδες)Νόμισμα:
1. Δίδακτρα (εάν υπάρχουν) σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών:
2. Έξοδα ενοικίου (εάν οι σπουδές είναι σε άλλη πόλη από την οικογενειακή κατοικία):
ΣΥΝΟΛΟ:


Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΠΟΥΔΕΣ
(να μην αναγράφονται οι επιδιωκόμενες σπουδές για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος)

(Χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες για ξένα Πανεπιστήμια)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΛ/ΕΠΑΛ/ΤΕΕ
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ*
ΒΑΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)**

(*Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ, Ι.Β., Δίπλωμα κ.λπ.)

(** Ο Βαθμός να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

(Χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες για τα Διπλώματα)

ΓΛΩΣΣΑ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ


Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


 

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οι γονείς σας ζουν;Πατέρας:

Μητέρα:

Είστε έγγαμος;

Εάν είστε:
α) άγαμος και έχετε αδέλφια που συντηρούνται από την οικογένειά σας
ή
β) έγγαμος και έχετε παιδιά
αναφέρατε στον παρακάτω πίνακα τα ονόματά τους (αδελφών ή παιδιών):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΜΑΘΗΤΗΣ/ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάση;

Εάν ναι, αναφέρατε το ονοματεπώνυμο:


2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ακαθάριστο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα:
Σημειώσατε την αντίστοιχη κατηγορία
(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει και προσωπικό εισόδημα, να συνυπολογισθεί με το οικογενειακό.)3. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:
(Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες] και ελληνικούς χαρακτήρες).

χαρακτήρες που απομένουνΕ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο κάτωθι υπογράφων γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Έχω λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των όρων της Προκήρυξης του Ειδικού Προγράμματος Υποτροφιών για τα παιδιά Ναυτικών και Υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση (Ανώτατες-Ανώτερες Σπουδές) για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018, καθώς και του Κανονισμού που διέπει τη χορήγηση από το Ίδρυμα Ωνάση των εν λόγω υποτροφιών. Ως εκ τούτου η υποβολή της παρούσας αίτησης, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου αυτών.

2. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη για την υποβολή της παρούσας αίτησης.

3. Την παρούσα αίτηση αποστέλλω μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Προκήρυξη με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, στη διεύθυνση ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα, και εντός της ορισθείσας από την Προκήρυξη καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι έως και τις 28/2/2017 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα Ταχυδρομείου).

4. α. Δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος μου.
    Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε αναφέρατε εδώ στοιχεία:

      β. Δεν έχω καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
    Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε αναφέρατε εδώ στοιχεία:
***

5. Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είναι αληθή και θα προσκομίσω κάθε στοιχείο ή δικαιολογητικό που θα μου ζητηθεί προς επιβεβαίωσή τους.

Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων, γνωρίζω και ρητά αποδέχομαι ότι η αίτηση αποσύρεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Αποδέχομαι και δίνω τη συγκατάθεσή μου στην ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. όπως, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα και τυχόν άλλα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλω από καιρό σε καιρό, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στα πλαίσια της χορήγησης της αιτηθείσας υποτροφίας, ενδεικτικά αναφερομένων της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, της πορείας σπουδών των υποτρόφων, της δημιουργίας στατιστικών πινάκων και κάθε άλλης συναφούς πράξης. Αναγνωρίζω ότι αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το Ίδρυμα Ωνάση (έδρα: Vaduz, Liechtenstein), η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., όπως και οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι αυτών, καθώς και ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση.

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα πλήρως αναφορικά με τα δικαιώματά μου πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης, καθώς επίσης και του δικαιώματός μου να αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν.2472/1997 απευθυνόμενος οποτεδήποτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου statsi.fph@onassis.org υπόψη κας Στέλλας Τάτση.

Τέλος, εφ’ όσον γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου για την υποτροφία, με την παρούσα συναινώ σε πιθανή μελλοντική συμμετοχή μου σε επικοινωνιακές ενέργειες του Ιδρύματος Ωνάση με στόχο την προβολή του Προγράμματος Υποτροφιών του και στη χρήση του παραχθέντος υλικού από το Ίδρυμα Ωνάση, χωρίς οιονδήποτε περιορισμό.


 

ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ CTRL+P

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
(ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ E-MAIL)
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕΙ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ.